ประวัติความเป็นมาของศิลป์สมัยกรีก( item story of greef art )

ชาวกรีกเป็นมนุษย์เผ่าพันธ์อินโดที่เคลื่อนลงไปสู่แหลมบอลข่านตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั้ง..2000ปีก่อนคริสตกาลจึง

ได้ตั้งมั่นอยู่ทางทิศเหนือของประเทศกรีกในปัจจุบันและประมาณ1500ปีก่อนคใดจากดินแดนอันใกล้เคียงมีชนชาติอพยพมา

ปะปนด้วยกรีกบางพวกอพยพข้ามทะเลไปยึดเกาะกรีตชึงเคยเจริญซึ่งเคยเจริญมาก่อนแล้วในไม่ช้ากรีกยังยึดครองแล้วในไม่ช้า..

กรีกก็ยืดครองเป็นดินแดนถือชายทะเลในบอลข่านทั้งเเไว้ทั้งหมดหมุ่นานวันรวมกันเป็นร้ฐใหญ่…ฃึ่งเคยอยู่แต่ละรัฐปกครอง

แบบประชาธิปไตยเหตุที่กรีกต้องแบบแยกเพราะสถภาพทางภูมิศาสตร์บังคับและงายต่อการปกครอง…

2 เมืองใหญ่นี่ก็ คือ…….

แคว้นโมโสโปเมียภาย หลังเมื่อการศึกษศิลปวิทยาของกรีกเองก็เจริญขึ้นได้แก่ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์,อักษรศาสตร์,ปรัชญาและการปกครอง

ศิลปของกรีกมีมีลักษณะเป็นของตัวเองและเจริญสูงสุดเป็นแบบฉบับทางศิลปของโลกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันศิลปและอารยธรรมของกรีก

ทุกแขนงเป็นที่ยกย่องและศึกษากันอยา่งละเอียดถี่ถ้วนมาถึงปัจจุบัน

กรีกเป็นชาติประประชาธิปไตย กษัตริย์หรือผู้ปกครองของกรีกจึงไม่สู้มีอำนาจเหมือนกษัตริย์ของอิยิปต์ชาวกรีกจึงสรา้งสาธณะประโยนช์มากกว่า

การสร้างวังหรือสุสานของกษัตริย์ งานสถาปัตยกรรมที่สำคัญวิหารสนามกีฬาห้องประชุมโรงอุปรากรฯลฯ

ORDER)และบางส่วนใช้เสาเป็นผู้หญิงเรียกว่าแครีอาคิต

1.แบบดอริก(DORIC)
2.แบบไอโฮนิค(IONIC)
3.แบบคอรินเทียน(CORINTHIAN)

อาคารที่มีลักษระหัวเสาชนิดใดก้มักจะสร้างง่ายฯหรือมีแบบแผนตลอดจนส่วนตกแต่งสลับวับว่อนกันเช่นเดียวกับหัวเสานั้นด้วยภาพแกะสลัก

ของกรีกเป้นสิลปแบบเหมือนธรรมชาติ(REALISTIC)แต่ก็มีผลงานที่สำคัญบางชิ้นมีความงดงามเหนือธรรมชาติชาวกรีกโดย ทั่วไปเป็นผู้สนใจในการกีฬา

และการบริหารรา่งกายถือว่าการกีฬาเป็ฯที่แสวงหาเกียรติยศและถือเป้นกิจวัตรที่สำคัญอย่างหนึ่งไม่มีความรังเกียจหรือละอายในเรือนร่างของตนเอง

จึงมีความนิยมสลักรูปคนเปลือยกายในอากัปกิริยาตา่งฯแม้แต่รูปเทพเจ้าซึ่งชาวกรีกเคารพบูชาก็สลักเป็นรูปมนุษย์ทั้งหยิงชายเปลือยกาย

ปะติมากรรมลอยตัวที่รู้จักกันทั้วไป

.....รูปเทพธิดาวีนัส(VENUSE)......รูปเทพเจ้าอะพอลโล(APOLLO)และรูปสลักนักกีฬาไมรอน(myron)เป้นรูปเปลือยที่มีสวัดส่วนรา่งกาย

ตลอดจนจนการวางท่าทางงดงามเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาแต่ก็ไม่ทำให้เกิดอารมณ์ทางตำแกผู้พบเห็นแต่อย่างไร